Platnost stránky vypršela! cz.mfirma.eu

Váš web je stále na serveru cz.mfirma.eu, ale není viditelný na Internetu pro ostatní uživatele. Abyste mohli celkově využívat všechny funkce našich stránek, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Ok
Jazyk:

Dohoda o provedení krejčovské práce


 

Dohoda (objednavka)o provedení krejčovské práce

I. Předmět smlouvy
Předmětem dohody je provedení krejčovské práce (dále jen „dílo“)


II. Cena a způsob úhrady


Zákazník při podepsání objednavky zaplatí zálohu v hodnotě minimálně 50% celkové částky díla. Zbývající část ceny díla zaplatí při vyzvednutí připravené objednávky. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla zákazníkovi.

 

III. Termín provedení a předání

Termín zhotovení jedna se při podepsaní objednavky podle domluvě s zakaznikem.K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu ze strany zákazníka zaplatí zákazník při vyzvednutí smluvní pokutu ve výši 5% hodnoty díla za každý den prodlení.

 

IV. Odpovědnost stran
Zhotovitel nese odpovědnost za kvalitu práce i za termín zhotovení díla ode dne převzetí zakázky do dne zhotovení díla. Po uplynutí této doby už zhotovitel nemá odpovědnost za zboží, pokud nebyla uzavřena smlouva úschově. Chceme vás upozornit, že krejčovství nevykonává funkci zavazadlové úschovny a není povinno schraňovat zboží zákazníků. Bez smlouvy na úschovu zboží a bez platby předem za tuto úschovu nemáme za zboží žádnou odpovědnost a po třetí SMS upomínce putuje zboží do kontejneru. Zhotovitel nenese zodpovědnost za úkony třetích stran.


V. Možnost odstoupení od smlouvy

Po dohodě se zákazníkem může být termín zhotovení prodloužen, k čemuž může dojít v případě obtíží při hledání vhodných materiálů, použitých pro danou objednávku. V případě, že zakázka nemůže být provedena, bude zakázka vrácena zákazníkovi spolu se zálohou.


VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si objednávku, sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne 10.06.2013
Medulka s.r.o